Privacy statement

fit20 Franchise BV (info@fit20.nl), gevestigd aan Konijnenbergerweg 3, 8051 CC Hattem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij beschikken over een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Indien je vragen en/of een klacht hebt met betrekking tot jouw privacy, dan kan je contact opnemen met onze FG. Onze Functionaris Gegevensbescherming is M.C. (Mitchell) Hendriks. De FG is bereikbaar tijdens en buiten kantoortijden (24/7) via 0308896575 of via fg@lumengroup.nl. Daarnaast is de FG ook bereikbaar via de beveiligde website.

Lumen Group BV

Reactorweg 301

3542 AD Utrecht


fit20 organisatie

fit20 is een franchiseorganisatie. fit20 Franchise BV is de franchisegever en de meeste fit20 studio’s zijn eigendom van franchiseondernemers. Zij zijn volgens de regelgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de gegevensverwerkers.

Persoonsgegevens die wij verwerken

fit20 Franchise BV verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, foto
 • adresgegevens, telefoonnummer, mailadres
 • gegevens over jouw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaat type
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • bankrekeningnummer & betaalwijze, type lidmaatschap, start en -einddatum
 • wel/geen interesse in nieuwsbrief
 • eventueel werkgever
 • redenen om lid te worden en wensen en doelen
 • andere vormen van sport of beweging in jouw dagelijkse leven
 • hoe je met fit20 in aanraking bent gekomen
 • trainingsdata, tijdstip en bij welke personal trainer en met wie je eventueel samen traint, aantal trainingen, reden van afwezigheid
 • lengte en gewicht
 • instellingen trainingsapparaten, scores per oefening, kwaliteit uitvoering
 • persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

fit20 Franchise BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gezondheid
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

fit20 Franchise BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het plannen en verzetten van trainingsafspraken
 • het kunnen uitvoeren van de ledenadministratie
 • het effectief en verantwoord geven van de fit20 training
 • het versturen van een nieuwsbrief indien bevestigingslink is geaccepteerd
 • het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • commerciële en marketing acties
 • het optimaliseren van werkprocessen en diensten

Voor wetenschappelijke- en trainingsonderzoeksdoeleinden gebruiken wij data zonder herleidbare persoonsgegevens.

Inzage in de persoonsgegevens door fit20

Binnen fit20 hebben de franchiseondernemer en haar medewerkers van de betrokken studio inzage in trainings-, persoons- en administratieve gegevens voor het uitoefenen van hun functie. Tevens hebben de medewerkers van fit20 Franchise BV of een ingehuurde partij (mits er een verwerkersovereenkomst is getekend) toegang om ondersteuning te geven of te gebruiken voor ontwikkeling en onderzoek. Alle betrokken medewerkers van fit20 Franchise BV en ingehuurde partijen hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Na beëindiging van het lidmaatschap worden de volgende bewaartermijnen gehanteerd:

 • het Intakeformulier en de overige gegevens van trainingen worden bewaard zolang als nodig is volgens de verzekeringsmaatschappij van fit20 Franchise BV en de fit20 studio’s met een maximum van 5 jaar. We gebruiken de trainingsdata zonder herleidbare persoonsgegevens voor wetenschappelijke- en trainingsdoeleinden.
 • fit20 is wettelijk verplicht de financiële administratie te bewaren voor een termijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

fit20 Franchise BV en/of de fit20 studio deelt je persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. fit20 Franchise BV en/of de fit20 studio blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De financiële gegevens worden verwerkt door de administratiekantoren van de betrokken franchiseondernemers.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door fit20 Franchise BV.

Je kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@fit20.nl of naar het mailadres van je fit20 studio. De franchiseondernemer neemt dan contact met je op om je identiteit te controleren.

fit20 Franchise BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

fit20 Franchise BV neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met info@fit20.nl of met je fit20 studio.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders daarom aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kind(eren), om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fit20.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Deze privacyverklaring kan te allen tijde worden gewijzigd (zie datum voor laatste update).

april 2023